Charts for All time:

 1. zenburn-theme
 2. leuven-theme
 3. solarized-themes
 4. sanityinc-tomorrow-themes
 5. monokai-theme
 6. moe-theme
 7. material-theme
 8. cyberpunk-theme
 9. anti-zenburn-theme
 10. ample-theme
 11. alect-themes
 12. molokai-theme
 13. gruvbox-theme
 14. gotham-theme
 15. ujelly-theme
 16. tangotango-theme
 17. gruber-darker-theme
 18. ample-zen-theme
 19. darktooth-theme
 20. noctilux-theme
 21. afternoon-theme
 22. grand-shell-theme
 23. subatomic-theme
 24. flatui-emacs-theme
 25. organic-green-theme