Charts for August 2015:

  1. monokai-theme
  2. ample-theme
  3. zenburn-theme
  4. solarized-themes
  5. gruvbox-theme