Charts for July 2015:

  1. monokai-theme
  2. ample-theme
  3. solarized-themes
  4. zenburn-theme
  5. gruvbox-theme