Charts for June 2015:

  1. solarized-themes
  2. monokai-theme
  3. zenburn-theme
  4. gruvbox-theme
  5. lush-theme