Charts for November 2015:

  1. zenburn-theme
  2. gruvbox-theme
  3. gotham-theme
  4. monokai-theme
  5. tangotango-theme