Charts for October 2015:

  1. zenburn-theme
  2. gruvbox-theme
  3. gotham-theme
  4. tangotango-theme
  5. amelie-theme